Never seek to tell thy love


Never seek to tell thy love,
    决     不    尝     试     表     达     你     的     爱,
   jué     bù cháng  shì   biǎo ​  dá      nǐ     de      ài,

Love that never told can be;
    决     不     表     达     的     爱     可     以     存     在;
   jué     bù    biǎo ​  dá     de      ài      kě     yǐ     cún    zài;

For the gentle wind doth move
    因   为   温  和 的  风   移  动
   yīn  wèi wēn  hé de fēng yí  dòng

Silently, invisibly.
     静   静 地,  看 不  见   地.
   jìng jìng de, kàn bù jiàn de.

I told my love, I told my love,
   我     表     达     了    我     的     爱,     我     表     达     了    我     的     爱,
   wǒ  biǎo​    dá      le    wǒ    de      ài,     wǒ    biǎo​   dá      le    wǒ    de      ài,
I told her all my heart;
   我     表     达     了     她     我     所     有     的     心;
  wǒ   biǎo​    dá      le      tā     wǒ    suǒ   yǒu    de     ài;
Trembling cold, in ghastly fears—
     冷     中   发   抖  的, 在  阴  森   的  恐   惧
   lěng zhōng fā  dǒu de,  zài yīn sēn  de kǒng  jù—
Ah! she doth depart.
   啊!  她 离  开.
    a!   tā   lí  kāi.

Soon after she was gone from me,
   不  久  之   后   她  离  开  了 我,
   bù jiǔ  zhī  hòu   tā   lí   kāi  le  wǒ,
A traveller came by;
   旅  行   者   来 了
   lǚ xíng zhě  lái  le;
Silently, invisibly
     静   静 地,  看  不  见  地
   jìng jìng de, kàn bù jiàn de
He took her with a sigh.
   他 带 了 她  叹  了 口 气.
   tā dài le  tā  tàn  le kǒu qì.
 
 
 by William Blake
translation by Louis Martin